แจ้งการชำระเงิน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบภายหลังการโอนเงินท่านต้องแจ้งผลการโอนเงินด้วย (ทางบรัษัทขอสงวนสิทธิจัดส่งสินค้าให้กับผู้ที่แจ้งโอนเงินแล้วเท่านั้น)

 

โดยสามารถแจ้งการโอนเงินได้ตามช่องทางนี้

- ทางแฟ็กซ์  หมายเลข 02-351-8016

- ทางอีเมลล์ี่ info@1144tigershopping.com

- www.facebook.com/1144tigershopping

 

โดยให้ส่งข้อมูลมาดังนี้

- ภาพสลิปที่ใช้ในการโอน

- หมายเลขการสั่งซื้อ Order No.

- จำนวนเงินที่โอน

- วันเวลาที่โอน

- โอนเข้าธนาคารใด

 

โดยทางบริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการในการตรวจ