HOW TO EXCHANGE PRODUCTS

นโยบายการรับประกันสินค้า

* กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต เช่น การตัดเย็บ ONAMI Thailand จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าทำการคืนสินค้าพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น ระยะเวลารับประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน

* กรณีลูกค้าแพ้สินค้า ONAMI Thailand จะทำการคืนเงินให้ลูกค้า โดยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ในกรณีที่ลูกค้าจะต้องทำการคืนสินค้าพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์และส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น

หมายเหตุ

  • การเปลี่ยนสินค้า : ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ โดยแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมกับสินค้า โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 3 วันทำการและในการส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 5-7 วันทำการ นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
  • การคืนเงิน : กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ONAMI Thailand จะทำการคืนเงินให้ผ่านบัตรเครดิต กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ONAMI Thailand จะทำการคืนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

* ONAMI Thailand แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่กรณีสินค้ามีปัญหา โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทร 02-351-8075 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.